Niklesh Samarasekara

Niklesh Samarasekara

Height: 135 cm
Niklesh Samarasekara is an actor, known for The Good Karma Hospital (2017).