Steve McGowan

Steve McGowan

Steve McGowan is known for his work on Akira (1988), Rupan sansei: Kariosutoro no shiro (1979) and Pafekuto buru (1997).